Qeverisja

ANËTARËT

Klientët përfitues te Shkk “Partner plus”  , shumica janë banorë të zonave rurale, anëtarë dhe njëherazi pronarë të vetëm të shoqërisë të kursim kredititit ” Partner plus “. Vendimmarrja e anëtarëve është e bazuar në parimin “një anëtar, një votë”, pavarësisht shumës të kontributit të paguar në kapital.” Partner plus ” është një shoqëri me kapital 100% shqiptar. Organet e shoqërisë janë Asambleja e Përgjithshme, Këshilli Drejtues, Komiteti i Kontrollit dhe Administratori. Këshilli Drejtues dhe Komiteti i Kontrollit zgjidhen prej Asamblesë të Përgjithshme Vjetore të shoqërisë për një periudhë katër vjeçare dhe me të drejtë rizgjedhje.

DEGËT

Degët janë njësi organizative në varësi të SHKK ” Partner plus ” të shtrira kryesisht në zonat rurale. Për t’u anëtarësuar në një degë kriteri kryesor që duhet plotësuar është ushtrimi i veprimtarisë të anëtarit në të njëjtën zonë gjeografike, në të njëjtin komunitet ose kritere të tjera të bazuara në interesin e përbashkët të shoqërisë dhe anëtarit. Shoqeria e Kursim Kreditit” Partner Plus” e zhvillon aktivitetin e saj ne zyrat  si me poshte:

 • Zyra Berat
 • Zyra Ure Vajgurore
 • Zyra Kutalli
 • Zyra Kuçove

Këshilli Drejtues 

Këshilli Drejtues është organi ekzekutiv i SHKK “Partner plus” që administron shoqërinë dhe është përgjegjës për manaxhimin e aktivitetit të biznesit, kontrollit dhe të fondeve. Këshilli Drejtues ka për detyrë që t’i raportojë Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me situatën financiare të shoqërisë dhe detyrat e ngarkuara. Këshilli Drejtues është i përbërë nga 5 anëtarë të zgjedhur prej Asamblesë së Përgjithshme për një mandat katër vjeçar me të drejtë rizgjedhje. Anëtarët e Këshillit Drejtues të Shkk ” Partner plus ” janë  individë me ekperience pune  në fushat  e tyre dhe gezojne reputacion në komunitetet ku bëjnë pjesë.

Anëtarët e Këshillit Drejtues:

 

1. Z. Leonard Hoxhallari Kryetar
2. Z. Artur Metohu Anëtar
3. Z. Ilir Sado Anëtar
4. Z. Fredi Qevani Anëtar
5. Z. Bujar Protoduari Anëtar

Këshilli drejtues është organ ekzekutiv i një SHKK-je, i cili drejton shoqërinë dhe përgjigjet para asamblesë së përgjithshme për drejtimin dhe kontrollin e aktivitetit e të fondeve. Ndër detyrat kryesore të Këshilli Drejtues është miratimi i akteve të brendshme rregullatore të shoqërisë, përcaktimi i përqindjeve të interesit që aplikohen mbi produktet e kredive apo depozitave, komisionet përkatëse apo përcaktimi i rregullave mbi mënyrën e dhënies të kredive, madhësisë të tyre, etj.

Komiteti i Kontrollit 

Komiteti i Kontrollit  është i përbërë nga 3 anëtarë të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme për një mandat katër vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.
Antarët e Komitetit të Kontrollit:

1. Z. Ilir Sado Kryetar
2. Z. Hysen Hoxha Anetar
3. Z. Klaudjo Koreci Anetar

Detyrat kreysore të Komitetit të Kontrollit përfshijnë kontrollin dhe mbikqyrjen e zbatimit të proçedudurave të kontabilitetit dhe kontrollit të brendshëm të shoqërisë duke përfshirë proçedurat e përcaktuara nga Banka e Shqipërisë, vlerësimin e situatës financiare të shoqërisë bazuar në raportin e ekspertit kontabël të rregjistruar, kontrollon përputhshmërinë  veprimtarisë të shoqërisë me aktet ligjore dhe nënligjore, etj. Anëtarët e komitetit të kontrollit janë individë, të cilët kane nje  experience pune jo më pak se 3 vjet në fushën e kontabilitetit, të auditimit ose kredidhënies.

Administratori

Artur Metohu

Eshte emeruar nga Këshilli drejtues i SHKK-së, për një periudhë jo më të gjatë se 4 vjet, me të drejtë riemërimi.  Administratori ka këto kompetenca dhe detyrime:

 • kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë së SHKK-së, duke zbatuar politikat e përcaktuara nga asambleja e përgjithshme dhe këshilli drejtues
 • përfaqëson SHKK-në në marrëdhënie më të tretët;
 • është përgjegjës për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve, regjistrave dhe librave kontabël të SHKK-së;
 • përgatit dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore dhe mujore, të cilat ia paraqet këshillit drejtues;
 • kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e detyrueshme të SHKK-së në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, sipas këtij ligji;
 • i raporton asamblesë së përgjithshme dhe këshillit drejtues për zbatimin e udhëzimeve dhe për realizimin e veprimeve të posaçme, me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e SHKK-së;
 • kryen detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.
 • Administratori mund të autorizojë persona të tjerë për kryerjen e disa veprimeve të caktuara. Njoftimet e drejtuara administratorit janë të vlefshme dhe detyruese për SHKK-në.
 • Këshilli drejtues mund të shkarkojë administratorin në çdo moment, në rast se nuk përmbush detyrat dhe përgjegjësitë e tij.
 • Administratori, të cilit i ka mbaruar mandati i plotë i emërimit, kryen vetëm ato detyra që janë të nevojshme për përmbushjen e detyrimeve ligjore nga ana e SHKK-së, deri në emërimin e administratorit të ri. Në këtë rast, këshilli drejtues njofton Bankën e Shqipërisë dhe Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.
 • Administratori informon menjëherë këshillin drejtues kur, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton apo parashikohet qartë se humbjet arrijnë në një vlerë të barabartë me 50 për qind të kapitalit të SHKK-së ose aktivet e shoqërisë nuk mbulojnë detyrimet, të cilat bëhen të kërkueshme brenda 3 muajve në vijim.
 • Emërimi i administratorit krijon pasoja juridike pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
 • STAFI

  SHKK”Partner Plus ” ka 13 punonjës me kohë të plotë të shtrirë në të gjitha deget  e saj.Të gjithë punonjësit kanë përfunduar arsimin e lartë në përputhje me nevojat e shoqërisë. Mosha mesatare e punonjëve të shoqërisë është 40 vjeç dhe më shumë gjysma e tyre janë gra dhe vajza. Në varësi të departamentit në të cilin punojnë punonjësit e shoqërisë trajnohen gjatë peridhës të provës dhe janë subjekt i trajnimeve të vazhdueshme që shoqëria organizon pas kësaj periudhe.