Depozita

Depozita

Produktet e depozitave ofrohen me afate maturimi të shumëllojshme, në mënyrë që të jenë sa më afër mundësive dhe të plotësojnë sa më mirë të gjitha kërkesat dhe nevojat e të gjithë anëtarëve të ” Shkk Partner plus”.
Normat e interesit, të cilat janë ndër më konkurueset në treg, ofrohen për të gjithë anëtarët, duke filluar nga shuma 10.000 lekë për depozitat me afat dhe depozitat për fëmijë.

Depozita ne Shoqerine e Kursim Kreditit “Partner Plus” sigurohet deri ne shumen 2.000.000 ( dy miljon ) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave – www.asd.gov.al sipas dispozitave te Ligjit Nr 53/2014 date 22.05.2014 “Per Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar.