Misioni

Shoqeria Kursim Kreditit ” Partner plus” eshte nje institucion financiar me misionin e dhenies se huave dhe marrjes se depozitave .
Shkk Partner plus ofron nje gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh financiare, veçanërisht ndaj popullsisë që jeton në zonat rurale , me qëllim rritjen e përfshirjes financiare dhe reduktimin e përgjithshëm të varfërisë.