Kredi

Kredi

Produktet e kredisë ofrohen për të gjithë anëtarët, të cilët kanë një aktivitet që siguron të ardhura.
Fushat e objektit të kredisë përfshijnë kredi për pemëtari, vreshtari, ullishte, kredi për aktivitete investuese në blegtori, për mall xhiroje, investime në tregti dhe shërbime, kredi për zgjerim të aktivitetit (shtesë kredie) dhe overdraft (me garanci depozite).
Kredia mikro është produkti financiar më i rëndësishëm për veprimtarinë e Shkk “Partner plus”.
Kredia MSE është një produkt që ofrohet nga ” Partner plus ” për nxitjen dhe zhvillimin e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

LLOGARIT KREDINË

Shuma e kredisë
Kohëzgjatja e kredisë (në muaj)
Përqindja e Interesit
Kësti për tu paguar