Njoftim

NJOFTOHEN ANETARET E SHOQERISE KURSIM KREDITIT PARTNER PLUS,
SE :
DITEN E  ENJTE  ME DATE 26.03.2020  ORA 14:00, NE FSHATIN POSHNJE, LOKALI UJI I FTOHTEDO TE MBLIDHET ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ZAKONSHME DHE E JASHTEZAKONSHME E ANETAREVE TE SHOQERISE KURSIM KREDITIT “ PARTNER PLUS” ME REND DITE SI ME POSHTE:

 • Miratimin e Raportit te aktivitetit të Keshillit Drejtues per vitin 2019.
 • Miratimin e Raportit te aktivitetit te Komitetit te Kontrollit per vitin 2019.
 • Miratimin e Raportit te aktivitetit te Administratorit per vitin 2019.
 • Miratimi i perdorimit te teprices neto vjetore dhe ndarjes se rezultatit sipas percaktimeve ligjore.
 • Miratimi i Bilancit dhe Pasqyrës të ardhura/shpenzime për vitin 2019 dhe i Buxhetit për vitin 2020.
 • Miratimin e politikave financiare per vitin 2020.
 • Miratimin e Raportit te Ekspertit kontabel te miratuar per vitin 2019.
 • Miratimin e Vendimeve te Keshillit Drejtues per largimin e anetareve ,terheqjen e kuotes se anetaresimit.
 • Miratimin e Vendimeve te Keshillit Drejtues per investimin e fondeve te Shkk Partner Plus
 • Miratimin e ndryshimit te anetareve te Keshillit Drejtues dhe Komitetit te Kontrollit
 • Miratimin e Vendimit te Keshillit Drejtues per shperblimet e anetareve te Keshillit Drejtues ,Komitetit te Kontrollit dhe Administratorit per vitin 2020
 • Miratimi i fondit te solidaritetit.
 • Miratimi i ndryshimeve te disa rregulloreve te Shkk Partner plus
 • Te ndyshme

Për çdo sqarim më të detajuar, paraqituni pranë degëve  të SHKK “Partner  Plus”
Nr tel: 032 2 38911,          cel. 0697049451            e-mail: www.partnerplus.al

 Administratori: Artur  Metohu