Previous Image
Next Image

info heading

info content

Njoftim per depozituesit e SHKK Partner Plus

Kliko në foto për më shumë informacion

Të nderuar anëtarë/depozitues

Shoqeria e kursim kreditit partner plus u perfshi   në skemën e sigurimit të depozitave në agjencine e sigurimit te depozitave.

Lexo më shumë

Jeni të lutur të paraqiteni pranë degëve/zyrave tona për të nënshkruar kontratat e reja të depozitave,bashkelidhur dhe aneksi 5 .

Paraqituni pranë çdo dege/zyre për informacion të mëtejshëm.

Njoftojme te gjithe anetaret e SHKK “Partner plus” ,

se kemi zgjeruar  rrjetin e degeve ekzistuese me nje dege tjeter ne qytetin e Roskovecit,Qarku Fier,me adrese;

Lagjja nr.2,Rruga ”Rrapo Kuka”,Godina Nr 2/143.

Lexo më shumë

KREDIA QE JU PERSHTATET ME MIRE
Në Shoqerine e Kursim Kreditit “Partner plus ” ne ofrojmë kredi që të mbështesim klientët tanë me qëllim rritjen e gjendjes financiare dhe reduktimin e përgjithshëm të varfërisë.

Klikoni mbi logo për të hyrë në faqen e Agjensisë së Sigurimit të Depozitave.

Sigurimi i Depozitave në Shqipëri

Shkk-të Anëtare të Skemës së Sigurimit të Depozitave

Informacion rreth Partner Plus
Shoqeria e Kursim Kreditit Partner plus eshte Rregjistruar prane QKR me 29/11/2007 dhe eshte licencuar nga Banka e Shqiperise me licensen Nr 157 date 17.12.2007. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) eshte K73529001H . Ajo kryen veprimtarine e saj ne perputhje me Ligjin “Per Shoqerite e Kursim Kreditit dhe Unioneve te Tyre” dhe merr vendime brenda kuadrit te akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi.