Historia

Shoqeria e Kursim Kreditit Partner plus eshte Rregjistruar prane QKR me 29/11/2007 dhe eshte licencuar nga Banka e Shqiperise me licensen Nr 157 date 17.12.2007. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) eshte K73529001H . Ajo kryen veprimtarine e saj ne perputhje me Ligjin “Per Shoqerite e Kursim Kreditit dhe Unioneve te Tyre” dhe merr vendime brenda kuadrit te akteve ligjore dhe nenligjore ne fuqi. Kohezgjatja e veprimtarise se SHKK eshte pa afat nga data e rregjistrimit te saj prane QKR . Ky afat ndryshohet vetem me Vendim te Asamblese se Pergjithshme Zakonshme dhe Jashtezakonshme .Objekti i shoqerise eshte te marre depozita me ose pa interes vetem nga anetaret e Shoqerise Kursim Kreditit , te siguroje mundesine e kthimit korrekt te kredive, t’ju jap hua vetem anetareve te SHKK-se te cilet mund te jene kushdo qe ploteson moshen dhe kushtet e shoqerise.